Aktualności

Aktualności
407, 2017

PTSD – zespół stresu pourazowego

Autorka artykułu: Wio­letta Jodłowska, www.wiolajodlowska.pl

ptsd-560x315

Zjawiska tego ludzie doświad­czali niejed­nokrot­nie od zara­nia dziejów i doświad­czać będą. Mowa o stre­sie, którego nie pozbędziemy się z życia nigdy. Jest on nieodłącznym kom­panem naszej drogi i jest potrzebny cho­ci­ażby do tego by moty­wować nas do zmian czy roz­woju. Radz­imy sobie z nim różnie, raz lep­iej raz gorzej ale ogól­nie po pewnym cza­sie jestesmy w stanie opanować nadm­niar emocji, które towarzyszą takim zdarzeniom. Chodzi jed­nak o sytu­acje silne, nagłe i nieoczeki­wane, których doświad­czamy na swo­jej drodze w bardzo ciężki sposób.

Śledząc nieco wcześniejsze zain­tere­sowa­nia naukow­ców tym tem­atem już wybuch pier­wszej wojny świa­towej sprawił, iż zaczęto coraz bardziej zgłębiać temat. Szczegól­nie nabrał na mocy po wojnie wiet­nam­skiej gdzie ilość weter­anów i sytu­acji psy­cho­log­icznych z jakimi przyszło im się mierzyć w powro­cie z wojny, prze­rosła ich samych oraz klin­i­cys­tów.

I wojna świa­towa obal­iła obraz bohater­skiego mężczyzny na polu chwały, zabiła kilka mil­ionów ludzi i położyła w gruzy cztery europe­jskie mocarstwa a szeregi osób poszkodowanych i skutki urazów psy­chicznych były przeogromne(Herman).

Wg DSM IV PTSD jest to zdarze­nie lub zdarzenia, których jed­nos­tka doświad­czyła bezpośred­nio lub była świad­kiem, obe­j­mu­jącą rzeczy­wistą śmierć, zagroże­nie śmier­cią lub poważnym zranie­niem lub zagroże­niem jej fizy­cznej inte­gral­ności włas­nej bądź innych ludzi; lub jeżeli wys­tąpiła u danej osoby reakcja prz­er­aże­nia, bezrad­ności czy zgrozy. Wniosku­jemy więc, że doświad­cze­nie trau­maty­czne to ściśle określony ter­min doświad­czenia bardzo negaty­wnego zjawiska zagroże­nia bezpośred­niego lub pośred­niego życia.

Krótko mówiąc jest to forma reakcji człowieka na owo skra­jnie trau­maty­czne zjawisko. (więcej…)

2706, 2017

 Wypalenie zawodowe – jako ważny aspekt indywidualny i społeczny.

Autorka artykułu: Anna Rosiak, www.coachkryzysowy.eu

wypalenie zawodowe

Praca zawodowa jest jedną z ważniejszych akty­wności człowieka. Stanowi źródło dochodu, wyz­nacza jego pozy­cję społeczną, ksz­tał­tuje tożsamość. Dzięki pracy człowiek zdobywa nowe umiejęt­ności, zas­pakaja potrzeby takie jak: potrzebę przy­jaźni, uzna­nia, przy­należności, potrzebę bez­pieczeństwa czy samo­re­al­iza­cji.

Praca zawodowa struk­tu­ryzuje czas, ksz­tał­tuje życie, dostar­cza pozy­ty­wnych, ale i negaty­wnych doz­nań. Jest źródłem zad­owole­nia i sukcesów, jak również niezad­owole­nia, stresu i porażek, które prowadzą często do wypale­nia zawodowego i związanych z nim kryzysów. 

W lit­er­aturze przed­miotu wiele pisze się o wypale­niu zawodowym. W dzisiejszej rzeczy­wis­tości, jest ono ważnym aspek­tem indy­wid­u­al­nym i społecznym, szczegól­nie może dotykać tych grup zawodowych, których dzi­ała­nia, związane są z pracą na rzecz innych ludzi. Wypale­nie powodowane jest wieloma czyn­nikami i osłabia jed­nos­tkę, oraz środowisko, w którym ona funkcjonuje.

Zjawisko wypale­nia zawodowego może przy­bierać postać kryzysu. (więcej…)

1906, 2017

Zaczynam Od Nowa. Jak uniknąć Chronicznego Kryzysu Po Rozstaniu.

Autorka artykułu: Anna Gumińska; www.annaguminska.pl

 getty_143919450_9706479704500104_51510

Słowo kryzys pochodzi z greki i oznacza zmi­anę a zmi­ana jest nat­u­ral­nym ele­mentem naszego życia. Kryzys jest też koniecznym etapem w życiu, bo tworzy warunki do zmi­any.

Jest on pretek­stem, abyśmy zro­bili nasz własny przegląd gen­er­alny i mogli wyjść poza stosowane doty­chczas sposoby radzenia sobie w życiu.

Przez tysiące lat ludziom towarzyszyły rytu­ały na różnych trud­nych zakrę­tach życiowych. Rytu­ały miały tę zaletę, że sku­pi­ały uwagę każdego człowieka i jego społeczności na nim samym i pozwalały cele­brować ważne dla niego momenty życiowe. 

Dziś za pomocą reklam, filmów, porad­ników, cza­sop­ism wkłada się ludziom do głów, że trzeba jak ognia unikać smutku i reflek­sji. Dlat­ego też dziś człowiek gubi się pomiędzy stra­chem, że zwar­i­uje albo już zwar­i­ował, a poczu­ciem, że w ogóle nie wolno mu się załamy­wać.

Czy­taj dalej…

706, 2017

Jak rozmawiać o trudnych tematach tak, by skutecznie pomagać i wspierać drugą osobę

Autorka artykułu: Elż­bi­eta Kluska-Łabuz, www.coachingkryzysowy.pl

conversation

Każdy z nas zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu pry­wat­nym, od czasu do czasu styka się z różnymi trud­nymi, stre­su­ją­cymi sytu­ac­jami. Bez wąt­pi­enia, podob­nych sytu­acji doświad­czaj również osoby z naszego otoczenia, nasi współpra­cown­icy, pod­władni, przy­ja­ciele oraz bliskie nam osoby z rodziny.

Część osób stara się samodziel­nie rozwiązy­wać swoje prob­lemy. Może jed­nak zdarzyć się tak, że jakaś osoba z Two­jego środowiska zechce poroz­maw­iać z Tobą o swo­jej sytu­acji, poprosi o wspar­cie i poradę.

Zosta­niesz wów­czas postaw­iony przed koniecznoś­cią wysłucha­nia drugiej strony i zareagowa­nia na to, co mówi. Z doświad­czenia wiem, że takie sytu­acje rodzą wiele trud­ności i pytań typu:

Co odpowiedzieć? W jaki sposób pocieszyć? Jak roz­maw­iać? Jakie pytanie zadać? Co można, a czego nie można mówić? Jak nie zaszkodzić? W jaki sposób pomóc? Jak udzielić skutecznego wspar­cia?

Celem niniejszego artykuł jest rozwianie powyższych wąt­pli­wości. Chcę zaprezen­tować Ci, jak w prosty i jasny sposób poprowadzić trudną roz­mowę, tak by skutecznie pomóc drugiej oso­bie.  (więcej…)

1605, 2017

Międzynarodowy Tydzień Coachingu “Coaching Week”

W ramach Między­nar­o­dowego Tygod­nia Coachingu Coach­ing Week, Anna Rosiak poprowadzi spotkanie pod hasłem “Kryzys — szanse i zagroże­nia”. Będzie na nim mówiła o zjawisku kryzysu, jego związku z coachingiem, jego znacze­niu w życiu człowieka i umiejęt­noś­ci­ach radzenia sobie z nim.

Coach­ing Week jest glob­al­nym  wydarze­niem, pro­mu­ją­cym coach­ing, przez pro­fesjon­al­nych coachów, na całym świecie w cza­sie którego, coa­chowie pro­ponują swoje usługi pro bono.

Głównym orga­ni­za­torem i spon­sorem Między­nar­o­dowego Tygod­nia Coachingu jest Inter­na­tional Coach Fed­er­a­tion (ICF) Global z siedz­ibą w USA. W Polsce nato­mi­ast  Inter­na­tional Coach Fed­er­a­tion (ICF) Poland.

Poniżej linki do stron doty­czą­cych tego wydarzenia:

https://icf.org.pl/wydarzenia/kryzys-szanse-i-zagrozenia-2/

https://icf.org.pl/icf-coaching-week-2017/