Aktualności

Aktualności
1303, 2017

Spotkanie PTCK

Potwierdzam spotkanie PTCK, 17 marca (piątek) o godzinie 18.00.

Gości nas Syl­wia 🙂 Miejsce: Kance­laria Soltysin­ski Kawecki & Szlezak, ul. Jasna 26 Warszawa.

Syl­wia syg­nal­izuje, że są tam prob­lemy z parkowaniem. Najbliższe duże parkingi: pod Placem Pałacu Kul­tury i  przy placu Pow­stańców Warszawy. Można też zaparkować przy placu Dąbrowskiego, Rysiej, Świ­etokrzyskiej, czyli w okolicznych uli­cach.

Oczy­wiś­cie, osoby nieobecne będą poin­for­mowane o czym dysku­towal­iśmy na spotka­niu i co ustal­iśmy. 

607, 2016

PTCK na szkoleniu

Jak skutecznie budować biznes usług coachin­gowych?” to tytuł ostat­niego szkole­nia, które real­i­zowal­iśmy w ramach Pol­skiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego (PTCK).

IMG_2155

W kam­er­al­nym gronie zgłębial­iśmy tajniki skutecznego roz­woju biz­nesu coachin­gowego w Polsce. Szkole­nie prowadził Piotr Łabuz. To był bardzo efek­ty­wnie spęd­zony czas. Dzięku­jemy Wszys­tkim uczest­nikom za obec­ność. Poniżej krótka fotorelacja.

IMG_2164 IMG_2148
IMG_2141 IMG_2144
IMG_2150 IMG_2152
2205, 2016

Dlaczego warto być coachem kryzysowym?

coaching2

Biorąc pod uwagę obecne nasyce­nie rynku coachin­gowego w Polsce, jakikol­wiek brak jego ure­g­u­lowa­nia, jed­nym z kluczy do sukcesu jest spec­jal­iza­cja.

Między bajki można włożyć stwierdze­nie, że każdy coach może coa­chować każdego klienta. To mit bardzo chęt­nie rozpowszech­ni­any m.in. przez niek­tóre firmy szkolące coachów, dzięki któremu tworzy się wraże­nie, że każdy może być coachem i znaleźć swoje miejsca na rynku.

Prawda jest inna. Zawód coacha jest zawo­dem takim samym jak każdy inny. Wymaga kwal­i­fikacji, doświad­czenia oraz – co najważniejsze — określonych predys­pozy­cji.

(więcej…)