Aktualności

Aktualności
1605, 2017

Międzynarodowego Tygodnia Coachingu Coaching Week

W ramach Między­nar­o­dowego Tygod­nia Coachingu Coach­ing Week Anna Rosiak poprowadzi spotkanie pod hasłem “Kryzys — szanse i zagroże­nia”. Będzie na nim mówiła o zjawisku kryzysu, jego związku z coachingiem, jego znacze­niu w życiu człowieka i umiejęt­noś­ci­ach radzenia sobie z nim.

Coach­ing Week jest glob­al­nym  wydarze­niem, pro­mu­ją­cym coach­ing, przez pro­fesjon­al­nych coachów, na całym świecie w cza­sie którego, coa­chowie pro­ponują swoje usługi pro bono.

Głównym orga­ni­za­torem i spon­sorem Między­nar­o­dowego Tygod­nia Coachingu jest Inter­na­tional Coach Fed­er­a­tion (ICF) Global z siedz­ibą w USA. W Polsce nato­mi­ast  Inter­na­tional Coach Fed­er­a­tion (ICF) Poland.

Poniżej linki do stron doty­czą­cych tego wydarzenia:

https://icf.org.pl/wydarzenia/kryzys-szanse-i-zagrozenia-2/

https://icf.org.pl/icf-coaching-week-2017/

805, 2017

Coaching kryzysowy – nowa acz bardzo skuteczna metoda wsparcia dla osób doświadczających niepłodności

Autorka artykułu: Joanna Płu­ci­en­nik; twojcoach.waw.pl

marzenie-o-dziecku

Rzeczy­wis­tość, w której żyjemy to świat wielowymi­arowy, stwarza­jący równie wiele szans, jak i zagrożeń. Szy­bkość życia, nieusta­jąca pogoń za sukce­sem, chron­iczny stres, niezdrowe środowisko, spły­cone relacje między­ludzkie – to tylko niek­tóre z czyn­ników zwięk­sza­ją­cych ryzyko pojaw­ienia się kryzysu jako odpowiedzi na kole­jne trudne sytu­acje, czyn­ników zwięk­sza­ją­cych swoistą podat­ność ludzi na kryzysy. 

Zarówno w życiu pry­wat­nym, jak i zawodowym, rośnie nieustan­nie poziom staw­ianych nam wyma­gań (zarówno bezpośred­nio przez innych ludzi z naszego środowiska, pośred­nio pod postacią presji ze strony sze­roko rozu­mi­anego społeczeństwa, jak i tych, które sami sobie staw­iamy), zmniejsza się nato­mi­ast poziom pomoc­nego w codzi­en­nych trud­nych sytu­ac­jach wspar­cia (głównie z powodu zarówno zmniejsza­nia się liczby głębo­kich relacji z innymi, jak i spły­ca­nia ich). 

Szczęśli­wie zwięk­sza się również poziom świado­mości społecznej, psy­choe­dukacja rośnie w siłę i pojawia się coraz więcej insty­tucji niosą­cych realną pomoc tym, którzy chcą po nią sięgnąć.

Jed­nym z coraz częś­ciej dotyka­ją­cych współczes­nych ludzi prob­le­mem jest niepłod­ność.

W różnych opra­cow­a­ni­ach dane liczbowe dot. par mają­cych kłopoty z płod­noś­cią wahają się pomiędzy 20% a 25%. Wszys­tkie jed­nak źródła są zgodne co do wzros­towej ten­dencji tego zjawiska.  (więcej…)

105, 2017

MOBBING

Autorka artykułu: Wio­letta Jodłowska, www.wiolajodlowska.pl

agresja-i-perfekcjonizm-wybuchowa-mieszanka-prowadzaca-do-wylewu-870x400

Mob­bing, to często skry­wany prob­lem niestety coraz częś­ciej spo­tykany w dobie dzisiejszego życia zawodowego. Wiele osób nie wie lub boi się pójść z tym po pomoc myśląc, że zostanie w taki sposób trak­towana jak miało to miejsce w pracy. Na szczęś­cie dziś wiemy już wiele więcej na temat tego złożonego zjawiska.

Mob­bing, to pro­ces w którym człowiek a konkret­nie pra­cownik pozostaje stop­niowo pozbaw­iony wspar­cia a efekt tego bywają rujnu­jące.

Z ang­iel­skiego słowo “mob” oznacza napadać na kogoś, atakować ale jego znacze­nie to również motłoch, tłum.

Ogól­nie sam zwrot kierowany jest do sytu­acji prześlad­owa­nia w pracy przez jedną lub więcej osób, trwa­jący w cza­sie i mający na celu elim­i­nację kogoś z posady bądź kolek­tywu. (więcej…)

2004, 2017

Czym jest wypalenie zawodowe — BURNOUT

Autorka artykułu: Wio­letta Jodłowska, www.wiolajodlowska.pl

stress_general_shutterstock-ollyy_0

Jesteś ambitny? Praca stanowi dla Ciebie bardzo ważną płaszczyznę życia? Mocno się w nią angażu­jesz? Jesteś pra­cow­itą osobą i czu­jesz, że efekty Twoich starań nie zawsze speł­ni­ają oczeki­wane rezul­taty?

Przeczy­taj koniecznie.

Fachowo udzielona pomoc w wielu przy­pad­kach może zdzi­ałać cuda, wyciągnąć człowieka na prostą, postawić na nogi jego życie zawodowe, psy­chiczne, zdrowie fizy­czne , wyciągnąć z marazmu, pogu­bi­enia i całego szeregu daleko idą­cych kon­sek­wencji tego pro­cesu. Bywa, że skutki są bardzo wyniszcza­jące, że człowiek­składa się broń i kapit­u­luje mówiąc samemu sobie, że tak jest. Najlepiej rezygnu­jąc raz na zawsze ze swoich planów, marzeń i real­i­zowa­nia się. To bardzo trudne doświad­cze­nie. Ale.… czy musi tak być?

Zazwyczaj gdy jesteś ambitną osobą, chcącą odnosić sukcesy, prowadzisz swoją firmę jesteś narażony nie powiem, że w 100% ale w ponad 90 na to, że ta zmora zapuka w Twoje drzwi. Bądź gotowy/a na to spotkanie!!

(więcej…)

704, 2017

Polecamy książkę pt: „Coaching w sytuacji kryzysu. Jak przekuć trudności w dobre doświadczenie?”

Czas by się pochwalić! 

Członek Pol­skiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego, cer­ty­fikowany coach kryzysowy, — Joanna Płu­ci­en­nik wraz z Dominiką Parad­owską, napisały książkę pt: „Coach­ing w sytu­acji kryzysu. Jak przekuć trud­ności w dobre doświad­cze­nie?”.

coaching-w-sytuacji-kryzysu-jak-przekuc-trudnosci-w-dobre-doswiadczenie

Jest to świetny, prak­ty­czny prze­wod­nik po tym jak pomóc sobie w sytu­acji przeży­wa­nia kryzysu.

Autorki w przys­tępny sposób, krok po kroku przeprowadzają czytel­nika przez pro­gram Ścieżki Wojown­ika, będący planem samodziel­nego poradzenia sobie z kryzy­sem. Szczególną wartość mają prak­ty­czne ćwiczenia, poma­ga­jące odczuć emocjon­alną ulgę i pozwala­jące na akty­wne dzi­ałanie – co w sytu­acji kryzysu jest szczegól­nie istotne.

A ci, dla których samopo­moc jest niewystar­cza­jąca, odna­jdą wskazówki, kiedy i do jakich spec­jal­istów należałoby się zgłosić.  Wśród metod pomocy autorki wymieni­ają coach­ing kryzysowy będący jedną z możli­wości skutecznej pracy z kryzy­sem. Jest to książka, której warto poświę­cić swój czas.

                  Elż­bi­eta Kluska-Łabuz
Prezes Pol­skiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego
Psy­cholog, akredy­towany coach kryzysowy, inter­went kryzysowy

 

 

Dominika Parad­owska, Joanna Płu­ci­en­nik, Coach­ing w sytu­acji kryzysu. Jak przekuć trud­ności w dobre doświad­cze­nie?. Samo Sedno, Warszawa 2017. 
Link do książki: https://www.samosedno.com.pl/psychologia/1690-coaching-w-sytuacji-kryzysu-jak-przekuc-trudnosci-w-dobre-doswiadczenie–9788377889022.html